ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณา นุประทาน เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนครกรุงเทพมหานคร
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

       วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยนายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางกฤษณา รัตนาสิน รองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสิรินธร สุจิมนัสกุล เลขานุการฯ ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน  เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย  ณ บริเวณหน้าอาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ