ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อเตรียมการบังคับใช้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

   วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยนายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อเตรียมการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ แก่ผู้พิพากษาศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีอาญา และศาลเยาวชนและครอบครัว จำนวน ๑๖๑ คน ระหว่างวันที่ ๘-๙ สิงหาคม นี้ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส  กรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ