ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณา คดีเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

         วันที่ ๑๔ สิงหาคม 2562 เวลา ๐๘.๓0 – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยนายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะวิทยากรผู้ทรงเกียรติ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน ๔๐๔ คน ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึง ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ