ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
image

image รูปภาพ
image
image
image

       วันที่ ๔ – ๖ กันยายน 2562 เวลา ๐๙.๐0 – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยนายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มีจำนวนผู้เข้าทดสอบทั้งสิ้น ๑๒๘ คน ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ