ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : บูรณาการระหว่างศาลและสถานศึกษาเพื่อป้องกันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

             วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยนายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : บูรณาการระหว่างศาลและสถานศึกษาเพื่อป้องกันการกระทำความผิดของเด็ก และเยาวชน พร้อมด้วยนางกฤษณา รัตนาสิน รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายธนิต กิตติพัธโนทัย รองผู้อำนวยการ  สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมบรรยายพิเศษ แก่คณะครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในช่วงบ่ายเป็นพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านการให้คำปรึกษา การนำวิชาชีวิตไปประยุตต์ใช้ได้จริง สามารถเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่นๆ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กว่า ๒๐๐ คน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง