ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ประธานศาลฎีกา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลฎีกา ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

  วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วย นางปิยนันท์ พันธุ์ชนะวาณิช นายธันว์ บุณยะตุลานนท์ นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสิรินธร สุจิมนัสกุล  เลขานุการฯ คณะผู้พิพากษาสมทบ นางวัฒนพร คชภูมิ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าเยี่ยมคารวะ แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง แด่ นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ณ ศาลฎีกา ถนนราชดำเนินกลาง     เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ