ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

คณะเยาวชนและเจ้าหน้าที่จากโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๖ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

     วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยนายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางปิยนันท์ พันธุ์ชนะวาณิช นายธันว์  บุณยะตุลานนท์ และนางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  นางสิรินธร สุจิมนัสกุล เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง         นางวัฒนพร คชภูมิ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้การต้อนรับ พลโทสมบูรณ์  ศรีมณฑา คณะกรรมการดำเนินการโครงการ                 “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๖ คณะเยาวชน และเจ้าหน้าที่โครงการ ฯ จำนวน ๓๗๐ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ