ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน พัฒนางานด้านมาตรการแทนการพิพากษาคดี ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาด้านมาตรการแทนการพิพากษาคดี ตามคำสั่งที่ ๒๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พร้อมด้วย นางปิยนันท์ พันธุ์ชนะวาณิช นายธันว์ บุณยะตุลานนท์ นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ผู้พิพากษา นางสิรินธร สุจิมนัสกุล เลขานุการฯ นางวัฒนพร คชภูมิ ผู้อำนวยการฯ และคณะทำงาน เพื่อพิจารณาและพัฒนางานด้านมาตรการแทนการพิพากษาคดี โดยมุ่งเน้นให้เหมาะสมกับพฤติการณ์แห่งคดีตามกฎหมาย และสอดคล้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต่างๆ ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ