ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ประกาศ ให้ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่องเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี หรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565

image เอกสารแนบ