ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

คณะแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒ สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

  วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  โดยนายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายธันว์ บุณยะตุลานนท์               รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้พิพากษา นางสิรินธร สุจิมนัสกุล เลขานุการฯ ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้การต้อนรับ คณะแพทย์   ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒ สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  จำนวน  ๕ คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ