ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและเยียวยา เด็ก เยาวชน และผู้เสียหาย (สำหรับผู้ให้คำปรึกษาระดับต้น) ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและเยียวยา เด็ก เยาวชน และผู้เสียหาย (สำหรับผู้ให้คำปรึกษาระดับต้น) ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางปิยนันท์ พันธุ์ชนะวาณิช รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางพนิดา งามอักษร ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายสมพล โพธิ์กิ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นายมนตรี รัตนทวีโสภณ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี นางเนตรดาว มโนธรรมกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยได้รับเกียรติจาก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ผศ.นพ.พนม เกตุมาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ปรึกษางานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ให้แก่ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า ๘๐ คน ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๒ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ