ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมคณะ ตรวจราชการร่วมประชุมรับฟังรายงานคดี ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐9.3๐ นาฬิกา นายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วย นายธันว์ บุณยะตุลานนท์ นางอุไรรัตน์        น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสิรินธร สุจิมนัสกุล เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางวัฒนพร คชภูมิ ผู้อำนวยการฯ ตรวจราชการศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดสงขลา รับฟังปัญหาข้อขัดข้องจากการปฏิบัติราชการ ทั้งด้านการบริหารจัดการคดีและงานธุรการศาล พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว การคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กเยาวชนและครอบครัว ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ มีคณะผู้พิพากษาสมทบร่วมคณะตรวจราชการดังกล่าวด้วย

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ