ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมคณะ ตรวจราชการร่วมประชุมรับฟังรายงานคดี ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

วันนี้ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.3๐ นาฬิกา นายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วย นายธันว์ บุณยะตุลานนท์ นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสิรินธร สุจิมนัสกุล เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางวัฒนพร คชภูมิ ผู้อำนวยการฯ ตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา รับฟังปัญหาข้อขัดข้องจากการปฏิบัติราชการ ทั้งด้านการบริหารจัดการคดีและงานธุรการศาล พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กเยาวชนและครอบครัว ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ทั้งนี้   มีคณะผู้พิพากษาสมทบร่วมคณะตรวจราชการดังกล่าวด้วย

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ