ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

คณะแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒ กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยนางปิยนันท์ พันธุ์ชนะวาณิช นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางพนิดา งามอักษร ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้การต้อนรับ คณะแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒ กลุ่มงาน กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน ๑๒ คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ