ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหา หรือจำเลยคดียาเสพติดในระบบศาล ร่วมกับผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐  นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยนายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในการประชุมแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติดในระบบศาลตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติดในระบบศาล พร้อมด้วยนางปิยนันท์ พันธุ์ชนะวาณิช นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง        นางเนตรดาว มโนธรรมกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสิรินธร  สุจิมนัสกุล เลขานุการฯ  นางวัฒนพร คชภูมิ  ผู้อำนวยการฯ และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ