ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ เข้าพบ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประชุมหารือด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในภายใต้บันทึกบูรณาการความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสริมสร้างสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องประชุม ๘๐๑ ชั้น ๘ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นายธันว์ บุณยะตุลานนท์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในภายใต้บันทึกบูรณาการความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสริมสร้างสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนภารกิจของศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร และนโยบาย  ของประธานศาลฎีกา ในการนำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรมในการพิจารณาคดีการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยคำนึงถึงช่องทางอื่นที่สะดวกและประหยัดสำหรับประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและเพื่อยกระดับมาตรฐานส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในกระบวนยุติธรรม รวมทั้งมาตรการติดตามและประเมินผลเด็กและเยาวชนกระทำความผิดซ้ำ โดยเชื่อมโยงข้อมูลของเด็กและเยาวชน ในกระบวนการยุติธรรมในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ             ณ ห้องประชุม ๘๐๑ ชั้น ๘ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครการนี้ นางสิรินธร สุจิมนัสกุล เลขานุการฯ คณะผู้พิพากษาสมทบ นางวัฒนพร คชภูมิ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย


image เอกสารแนบ