ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ “ส่งเสริมหยุดยั้งการแพร่เชื้อ COVID 19 การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรค และการเย็บหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อ” ณ บริเวณห้องฝึกอบรมอาชีพ ชั้น ๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ “ส่งเสริมหยุดยั้งการแพร่เชื้อ COVID 19 การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรคและการเย็บหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อ” พร้อมด้วย นายธันว์  บุณยะตุลานนท์ นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสิรินธร สุจิมนัสกุล เลขานุการฯ นางนิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ นางวัฒนพร คชภูมิ ผู้อำนวยการฯ ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงกา โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นภาคสังคมและชุมชนให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันตนเอง           ให้ปลอดภัยจาการได้รับเชื้อไวรัส COVID 19 เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรค โดยจัดกิจกรรมการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรคและหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสดังกล่าวให้ใช้เองได้ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ทั้งยังสร้างความสามัคคี และรู้จักแบ่งปันของคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ เจ้าหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ