ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะผู้บริหาร จัดการประชุมแนวทางและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง นางปิยนันท์ พันธุ์ชนะวาณิช นายธันว์ บุณยะตุลานนท์          นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ  รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสิรินธร สุจิมนัสกุล เลขานุการฯ นางนิลุบล   ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ นางวัฒนพร    คชภูมิ   ผู้อำนวยการฯ หัวหน้าส่วนงานของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าร่วมประชุมแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  COVID – 19 เพื่อความปลอดภัยจึงได้มีมาตรการกำหนดจุดคัดกรองในการตรวจวัดอุณหภูมิให้กับบุคลากรของศาลและประชาชนผู้มาติดต่อราชการก่อนเข้ามาภายในบริเวณอาคารศาล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยสุขภาพอนามัยของบุคลากรศาลและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ