ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ ร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ณ ห้องประชุมสำนักประธานศาลฎีกา ชั้น ๒ อาคาร ๓ (อาคารศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษหลังเดิม) ถนนราชดำเนินใน กรุงเทพมหานคร
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยนายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วยนางปิยนันท์ พันธุ์ชนะวาณิช นายธันว์ บุณยะตุลานนท์ นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  นางสิรินธร สุจิมนัสกุล เลขานุการฯ ร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน โดยมี นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานที่ปรึกษาเป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณะทำงานฯ ตามนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อที่ ๑ ยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลยโดยคำนึงถึงเด็กและเยาวชน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมสำนักประธานศาลฎีกา ชั้น ๒ อาคาร ๓ (อาคารศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษหลังเดิม) ถนนราชดำเนินใน กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายวิโรจน์ จิวะวิทูรกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายธนะ สุจริตกุล  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางวัฒนพร คชภูมิ ผู้อำนวยการฯ และหัวหน้าส่วนงานของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย 

CR: รูปภาพจากสำนักประธานศาลฎีกา

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ