ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ คณะทำงานพัฒนาระบบงานปล่อยชั่วคราวในคดีอาญาของเด็กและเยาวชน และจัดทำแบบรายงานประเมินความเสี่ยงสำหรับการปล่อยชั่วคราวเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย ในศาลเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

            วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานปล่อยชั่วคราวในคดีอาญาของเด็กและเยาวชนและจัดทำแบบรายงานประเมินความเสี่ยงสำหรับการปล่อยชั่วคราวเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในศาลเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายเผดิม เพ็ชรกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะทำงานจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอาทิ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว ๖ คณะอาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบรายงานประเมินความเสี่ยงที่จะนำไปใช้ในการยื่นขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็นเด็กและเยาวชนในคดีอาญาและเสนอแนวทางต่างๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานปล่อยชั่วคราวในคดีอาญาของเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลย ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ