ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดโครงการจิตอาสา “ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมทำความดีมีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องโถงกลาง ชั้น ๒ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

          วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีมอบถุงปันสุข สู้ภัย COVID – ๑๙ ในโครงการ จิตอาสา “ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมทำความดีมีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ พร้อมด้วย    นางปิยนันท์ พันธุ์ชนะวาณิช นายธันว์ บุณยะตุลานนท์ นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสิรินธร สุจิมนัสกุล เลขานุการฯ คณะผู้พิพากษา         นางนิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ผู้พิพากษาสมทบฯ  นางวัฒนพร คชภูมิ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้ร่วมมอบ  ถุงปันสุข    สู้ภัย COVID-19 (เครื่องบริโภค-อุปโภค) อาหารและเครื่องดี่ม ให้แก่เด็กหรือเยาวชนครอบครัว และประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) จำนวน ๑๑๐ ครอบครัว ณ ห้องโถงกลาง ชั้น ๒ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ