ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาและอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ ผู้พิพากษาศาลฎีกาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วยนางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ ผู้ช่วยผู้พิพากษา ศาลฎีกาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางวิรา ยากะจิ  ณ พิกุล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และนายสุรเกียรติ อุทัยเชฏฐ์ ผู้อำนวยกาสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาและอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๑๖ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


image เอกสารแนบ