ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการศิลปะบำบัดสร้างอาชีพ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ ณ ห้องฝึกอาชีพ ชั้น ๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศิลปะบำบัดสร้างอาชีพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ณ ห้องฝึกอาชีพ ชั้น ๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีเด็กและเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๙ คน วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก และเยาวชนที่กระทำความผิดทั้งก่อนและหลังคำพิพากษา ได้รับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ด้วยกิจกรรมที่อาศัยศิลปะและจิตวิทยาสอดแทรก ทำให้เด็กเยาวชน มีสมาธิ เกิดทักษะเรียนรู้ขบวนการปฏิบัติ มีผลงานที่สำเร็จเป็นรูปธรรมด้วยตนเอง ทำให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง พร้อมทั้งมีแนวทางในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว อันจะส่งผลให้เด็กเยาวชนจะไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก


image เอกสารแนบ