ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประชุมหารือโครงการติดตามด้วยความห่วงใย ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยนางอโนชา ชีวิตโสภณ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้มอบหมายให้ นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วย       นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางนิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานคณะทำงานโครงการติดตามด้วยความห่วงใย และคณะผู้พิพากษาสมทบ      ร่วมประชุมหารือโครงการติดตามด้วยความห่วงใย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ร่วมกับ ผู้บริหารหรือตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ที่จะสนับสนุนโครงการดังกล่าว อาทิ กระทรวงสาธารสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ