ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

การประชุมคณะทำงานติดตามเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในสถานพินิจฯ ตาม “โครงการติดตามด้วยรัก” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องกำแพงเพชร ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ ผู้พิพากษาศาลฎีกาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้มอบหมายให้ นางวิรา ยากะจิ  ณ พิกุล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานติดตามเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในสถานพินิจฯ ตาม “โครงการติดตามด้วยรัก” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อกำหนดภารกิจและพิจารณาแผนการดำเนินงานติดตามผลการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ที่ศาลมีคำพิพากษาให้ส่งตัวไปฝึกอบรมในสถานพินิจ โดยการออกเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำหรือรับคำปรึกษาแนะนำในสถานที่ดังกล่าว ตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ มาตรา ๑๔๑ รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำสั่งให้สถานพินิจฯ รับตัวไว้ตามมาตรา ๑๓๒ วรรคสอง โดยจะมีการประสานความร่วมมือในการทำงานกับสถานพินิจฯ ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบเพื่อประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง       

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ