ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน และผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้จิตวิทยา ในการให้คำปรึกษาแนะนำและการประสานการประชุมเพื่อแก้ไขฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : Streaming ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน และผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้จิตวิทยาในการให้คำปรึกษาแนะนำและการประสานการประชุมเพื่อแก้ไขฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : Streaming โดยมี นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน นางสาวกันยารัตน์ รูปสมศรี ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และได้รับเกียรติจาก นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง              นางสาวสุภาภรณ์ ทองนิ่ม นักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษ แพทย์หญิงสลักจิต แสงสิน นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ บรรยายให้ความรู้ให้แก่ ผู้พิพากษาสมทบ   ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จำนวนกว่า ๘๐ คน และผู้พิพากษาสมทบทั่วราชอาณาจักร ผ่านระบบ Streaming   ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง   โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนามาตรฐาน งานให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว เพื่อให้ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้แก่ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแท้จริง

 


image เอกสารแนบ