ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หลักสูตร “การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

        วันที่ ๖ มีนาคม 2564 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หลักสูตร “การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน” โดยมีนางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรเกียรติ       อุทัยเชฏฐ์ ผู้อำนวยการฯ โดยได้รับเกียรติจากนายปิยะพล สุวิมล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม บรรยายให้ความรู้เรื่อง “ความมั่นคงทางไซเบอร์ Cyber Security” ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ