ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง บรรยายให้ความรู้ เรื่อง ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว หรือ ปัญหาสังคมผ่านระบบ Streaming และ Facebook live เพจสื่อศาล ถ่ายทอดจากศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๖ อาคารศาลอาญา
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๒๗ เมษายน 2564 เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา เนื่องในโอกาสวันที่ ๒๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันศาลยุติธรรม ซึ่งปีนี้ครบรอบ ๑๓๙ ปี สำนักงานศาลยุติธรรมได้กำหนดให้วันที่  ๑๙- ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นสัปดาห์ศาลยุติธรรม จึงร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยมี นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง               นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว หรือ ปัญหาสังคม” ผ่านระบบ Streaming และ Facebook live เพจ สื่อศาล ถ่ายทอดจากศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๖ อาคารศาลอาญา

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ