ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดกิจกรรม เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น ๒ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประดับธงชาติคู่กับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารศาลและบริเวณรอบรั้วอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ และเผยแพร่บนหน้าหลักของเว็บไซต์ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ