ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การพิจารณาคดีทางออนไลน์ในสถานการณ์ COVID – 19 ผ่านระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง Facebook Live เพจสื่อศาล ณ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๖ อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
image

image รูปภาพ
image
image

วันที่ ๖ พฤษภาคม 256๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อเรื่อง การพิจารณาคดีทางออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19 ผ่านระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง Facebook Live เพจสื่อศาล ณ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๖  อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร  

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ