ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและคณะผู้บริหาร รับมอบกล่องของขวัญปันสุข เนื่องในโอกาสวันตรุษอีฎิ้ลอัดฮา พร้อมเงินทานบริจาค (เงินซากาต) จากคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ กลุ่มอัลอิศลาหุ้ลมุญตะมะอีย์ เพื่อส่งมอบแก่เด็กและเยาวชนมุสลิมที่อยู่ระหว่างการฝึกและอบรมในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

วันที่ ๑๙ กรกฏาคม 2564 เวลา ๑๐.๕๐ นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วยนางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชน   และครอบครัวกลาง รับมอบกล่องของขวัญปันสุข เนื่องในโอกาสวันตรุษอีฎิ้ลอัดฮา พร้อมเงินทานบริจาค (เงินซากาต) จากคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ กลุ่มอัลอิศลาหุ้ลมุญตะมะอีย์ เพื่อส่งมอบแก่เด็กและเยาวชนมุสลิมที่อยู่ระหว่างการฝึกและอบรมในสถานพินิจบ้านต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ สู้ภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ