ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด กิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (EQMQ) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องจัดกิจกรรม ชั้น ๗ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สาขามีนบุรี
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (EQ-MQ)  รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมี นางอมร กีรติชัยวัตร ผู้ช่วย ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางสาขามีนบุรี คณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สาขามีนบุรี นางภาษิตา วัชระโชติกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีดังกล่าว มีเด็ก เยาวชน จำนวน ๒๘ คน โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น ๒ ช่วง คือ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องกิจกรรม ชั้น ๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ