ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะผู้บริหาร ร่วมการประชุมเผยแพร่และอบรมผลการดำเนินงาน “โครงการวิจัยการยกระดับความร่วมมือด้านการใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเสพสารเสพติดซ้ำของเด็กและเยาวชน” ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ ชั้น ๘ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และระบบออนไลน์ (ZOOM)
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

    วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมการประชุมเผยแพร่และอบรมผลการดำเนินงาน “โครงการวิจัยการยกระดับความร่วมมือด้านการใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเสพสารเสพติดซ้ำของเด็กและเยาวชน” โดยได้กล่าวถึงนโยบายของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในการยกระดับความร่วมมือด้านการใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผมระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ ชั้น ๘ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และระบบออนไลน์ (ZOOM) การประชุมดังกล่าวมี นางวิรา     ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) และนางสาวศิริรัตน์ น้อมนำทรัพย์ เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าร่วมประชุมด้วย

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ