ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รับมอบชุดตรวจโควิด จากผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – ๑๙ ณ หน้าห้องผู้บริหาร ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
image

    วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วย นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ นางวิรา ยากะจิ  ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายปริญญา เชาวลิตถวิล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และนางสาวศิริรัตน์ น้อมนำทรัพย์ เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รับมอบชุดตรวจโควิด ATK ยี่ห้อ Virusee จำนวน ๒๐๐ กล่อง จากนางเบญจวรรณ สิทธิสาท            ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อให้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นำไปใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – ๑๙  ในการนี้มี นางอารยา เศวตเศรนี และนางพัชรินทร์ โรจนภักดี ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมรับมอบด้วย ณ หน้าห้องผู้บริหาร ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง