ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อหารือต่อยอดเกี่ยวกับ ทางเลือกของเยาวชนที่จะสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธศึกษาปีที่ ๓ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง      ได้เข้าพบ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือต่อยอดเกี่ยวกับทางเลือกของเยาวชนที่จะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เพื่อให้ได้มีทางเลือกในการศึกษาที่ถนัดและสนใจ โดยทางเลือกหนึ่ง คือ สายอาชีวะ โดย “โครงการอาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ” วัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยาวชนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ ๓ ที่มีฐานะยากจนไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนและการเดินทาง รวมถึงยังไม่มีที่ศึกษาต่อ นำมาเข้าระบบการศึกษา เรียนฟรี ๓ ปี และมีที่พักอาศัยให้ โดยในขณะนี้มีสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๘ แห่ง ทั่วประเทศหรือในกรณีเยาวชนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ต้องการเรียนอาชีวะอื่น ๆ กระทรวงศึกษาธิการจะยกเว้นหลักเกณฑ์    โดยไม่ต้องสอบแข่งขันกับบุคคลอื่น การประชุมดังกล่าวมี นายปริญญา เชาวลิตถวิล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  นางสาวศิริรัตน์ น้อมนำทรัพย์ เลขานุการ    ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ