ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ตรวจราชการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ เดินทางไปตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสมบูรณ์ ไวนฤนาท ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบให้การต้อนรับโดยอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการคดี การปล่อยชั่วคราวสำหรับเด็กและเยาวชนประชุมหารือข้อราชการ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการแทนการดำเนินคดีอาญา ตามมาตรา ๙๐ มาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว    พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานธุรการในศาลเยาวชนด้วย

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ