ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
image

image รูปภาพ
image

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ จัดตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐มิถุนายน 2565 และจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง