ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทักษะวิชาชีพ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและประสานหน่วยงานอื่น “การซ่อมมือถือพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพ” ณ ห้องฝึกอาชีพ ชั้น ๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นางฬิกา นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทักษะวิชาชีพ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและประสานหน่วยงานอื่น “การซ่อมมือถือพื้นฐาน  เพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพ” โดยมีวิทยากรจากฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  คณะทีมงานของบริษัททรูอะคาเดมี่ จำกัด และบริษัทซัมซุง จำกัด อบรมความรู้พื้นฐานโครงข่ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต อบรมความรู้พื้นฐานโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีของซัมซุง พร้อมการแก้ปัญหาโทรศัพท์มือถือเบื้องต้น ให้แก่ เด็กและเยาวชนทั้งก่อนและหลังคำพิพากษา และเด็ก เยาวชนโรงเรียนฟ้าใส  จำนวน ๒๑ คน ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อให้เด็กและเยาวชน สามารถนำความรู้และใบประกาศนียบัตร        ไปประกอบการศึกษาต่อในโครงการทวิภาคีของบริษัทซัมซุง ต่อยอดในการประกอบอาชีพ ให้สามารถสร้างรายได้ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำ ณ ห้องฝึกอาชีพ ชั้น ๑    ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง การนี้ นางสาวศิริรัตน์ น้อมนำทรัพย์ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางมาลินี ลีนุตพงษ์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (กล่าวรายงาน) คณะผู้พิพากษาสมทบ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ