ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ตรวจราชการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ เดินทางไปตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายเสริมสิทธิ์ สิริเจริญสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุราษฎ์ธานี ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ผู้พิพากษา          ผู้พิพากษาอาวุโส ข้าราชการศาลยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบให้การต้อนรับ โดยอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการคดีการปล่อยชั่วคราวสำหรับเด็ก      และเยาวชน ประชุมหารือข้อราชการ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการแทนการดำเนินคดีอาญา ตามมาตรา ๙๐ มาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานธุรการในศาลเยาวชนและครอบครัวด้วย

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ