ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตน ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง นราธิวาส พัทลุง และยะลา ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

       วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง นราธิวาส พัทลุง และยะลา โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสมจิตต์ สุขกมลวัฒนา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ นางดวงใจ นาคินทร์ ใจจันทร์เดือน นายนพพร วิวัฒนาภรณ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายประภาส บุญโยม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง นายอดุลย์ศักดิ์ โชติชูช่วง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง นางสาวผาณิต
เจียรพันธุ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง นายปัญจ กล้าแข็ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส นายประสิทธิ์ หลัดกอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง นายอภัยรัตน์ ศรีราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา นายศุภฤกษ์ ศุกรเสพย์ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ นายลักษณ์พงศ์ จันทระ ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางภาษิตา วัชระโชติกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางนิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง นราธิวาส พัทลุง และยะลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ