ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตน ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี กาฬสินธุ์ บึงกาฬ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย และหนองบัวลำภู ณ ห้องอุดรธานีแกรนด์บอลรูม โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

วันที่ ๑๗ มกราคม 2566 เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี กาฬสินธุ์ บึงกาฬ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย และหนองบัวลำภู ณ ห้องอุดรธานีแกรนด์บอลรูม โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายโชคชัย รุจินินนาท อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ นางดวงใจ นาคินทร์ ใจจันทร์เดือน รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายเพิ่มศักดิ์ สุริยวนากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี นายภิญณชาตก์ คูหากาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี กาฬสินธุ์ บึงกาฬ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย และหนองบัวลำภู คณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี นายปุณยวัจน์ มาลากุล ณ อยุธยา เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ นายลักษณ์พงศ์ จันทระ ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางนิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี กาฬสินธุ์ บึงกาฬ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย และหนองบัวลำภู ตลอดจนเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าร่วมพิธี

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง