Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฝึกปฏิบัติ และทดสอบความรู้ ก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น และศรีสะเกษ ณ ห้องออคิดบอลรูม ๑ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่นimage
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ฝึกปฏิบัติ และทดสอบความรู้ ก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น และศรีสะเกษ รวมทั้งเป็นวิทยากรอบรมและฝึกปฏิบัติหัวข้อ “เจตนารมณ์
ของศาลเยาวชนและครอบครัว หน้าที่และจริยธรรมของข้าราชการตุลาการและผู้พิพากษาสมทบ” โดยมี นางดวงใจ นาคินทร์ใจจันทร์เดือน รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น และศรีสะเกษ นายลักษณ์พงศ์ จันทระ ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางนิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องออคิดบอลรูม ๑ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ นางดวงใจ นาคินทร์ ใจจันทร์เดือน รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นวิทยากรอบรมและฝึกปฏิบัติหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา การให้คำปรึกษาแนะนำ การแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และการสังคมสงเคราะห์การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว และการไกล่เกลี่ยในคดีครอบครัว” และนายลักษณ์พงศ์ จันทระ ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นวิทยากรอบรมและฝึกปฏิบัติหัวข้อ “วิธีพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวและความรู้เกี่ยวกับคดีครอบครัว”                     

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง