Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดอบรมภาควิชาการผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ตราด (เพิ่มเติม) นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว (เพิ่มเติม) บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ตาก นครสวรรค์ และพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น ๗ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมimage
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดการอบรมภาควิชาการผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงต ำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดจันทบุรี ตราด (เพิ่มเติม) นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว (เพิ่มเติม) บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ตาก นครสวรรค์ และพิษณุโลก ประจปี ๒๕๖๖ (วันที่ ๒) โดยมีนายเผดิม เพ็ชรกูล รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) บรรยายในหัวข้อ “วิธีพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว”นายนพพร วิวัฒนาภรณ์รองอธิบดี
ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมกับ นางสาวสุภาภรณ์ ทองนิ่ม นักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา การให้คำปรึกษาแนะนำ” และผศ.ดร.นิฤมน รัตนะรัต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์” ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น ๗ สถาบันพัฒนา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง