Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดอบรมภาควิชาการผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ตราด (เพิ่มเติม) นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว (เพิ่มเติม) บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ตาก นครสวรรค์ และพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น ๗ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมimage
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดการอบรมภาควิชาการผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ตราด (เพิ่มเติม) นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว (เพิ่มเติม) บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ตาก นครสวรรค์และพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๖ (วันที่ ๓) โดยมี นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา บรรยายในหัวข้อ “หน้าที่ของข้าราชการตุลาการและผู้พิพากษาสมทบ” นายนพพร วิวัฒนาภรณ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมกับ นางสาวสุภาภรณ์ ทองนิ่ม นักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา การให้คำปรึกษาแนะนำ” นายลักษณ์พงศ์ จันทระ ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง บรรยายในหัวข้อ “สรุปเนื้อหาภาพรวมของการอบรมภาควิชาการและการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบข้อเขียน” และ รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี ภาควิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
โรงพยาบาลรามาธิบดี บรรยายในหัวข้อ “จิตวิทยาวัยรุ่นและครอบครัว”ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น ๗ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง