Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและทดสอบความรู้แก่ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานครimage
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

         วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มอบหมายให้ นายภีม ธงสันติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและทดสอบความรู้แก่ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ประจำปี พ.ศ.๑๕๖๖ รวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “เจตนารมณ์และนโยบายศาลเยาวชนและครอบครัว”และในหัวข้อ “วิธีพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว” แก่ผู้สมัครเข้ารับการอบรมฯโดยมี นางสาวสุดาทิพย์ อำนวยพันธ์วิไล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
         ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเผดิม เพ็ชรกูล รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) บรรยายในหัวข้อ “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและมาตรฐานสิทธิเด็กไทยกับมาตรฐานสากล”
และ ผศ.ดร.นิฤมน รัตนะรัต ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “การวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งการกระทำความผิดและงานสังคมสงเคราะห์เด็กหรือเยาวชน
ในกระบวนการยุติธรรม”

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง