Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้การต้อนรับคณะแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางimage
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายเผดิม เพ็ชรกูล รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วย นายกีรติ กีรติยุติ ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวนิชญา ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้การต้อนรับคณะแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยมี นายกีรติ กีรติยุติ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ระบบศาลยุติธรรม” นางสาวนิชญา ปราณีจิตต์ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน และการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม” และนางสาวสุภาภรณ์ ทองนิ่ม นักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การดำเนินงานของส่วนมาตรการพิเศษและคุ้มครองสวัสดิภาพ” แก่คณะศึกษาดูงานเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครัวมากยิ่งขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป ณ ห้องประชุมอิ่มบุญ ชั้น ๔ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ