Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำผิด กิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (EQMQ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 รุ่นที่ ๔/๒๕๖๖ ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง image
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖6 เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายเผดิม เพ็ชรกูล รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำผิด กิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (EQMQ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 รุ่นที่ ๔/๒๕๖๖ ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยมีเด็ก เยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๔ คน ณ ห้องกิจกรรม ชั้น ๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

              

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ