Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๖image
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นายเผดิม เพ็ชรกูล รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วยนายกีรติ กีรติยุติ ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางรวมพร เกตุทัต ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม
ผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ