Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในการประชุม ความร่วมมือการให้การศึกษาแก่เยาวชนระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ image
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเผดิม เพ็ชรกูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในการประชุมความร่วมมือการให้การศึกษาแก่เยาวชน ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ พร้อมด้วย นางดวงใจ สิงหนาท นายกีรติ กีรติยุติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวนิชญา ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษา
ศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงด้านการศึกษา) และนางสาวสุดาทิพย์ อำนวยพันธ์วิไล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมกับผู้บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และคณะทำงานฯเพื่อดำเนินงานในการช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ