Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิธีดำเนินการตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ผ่านโปรแกรม Zoom) ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางimage
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๒๕ เมษายน 256๗ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายเผดิม เพ็ชรกูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิธีดำเนินการตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ผ่านโปรแกรม Zoom) โดยบรรยายให้ความรู้เรื่อง “บทบาทภารกิจของศาลเยาวชนและครอบครัวตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการอภิปรายร่วมกับคณะผู้บริหารฯเรื่อง “บทบาทของผู้อำนวยการและการบริหารจัดการงานธุรการของศาลเยาวชนและครอบครัว” แก่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัว และผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว จำนวน ๘๒ คน เพื่อให้ศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถอำนวยความยุติธรรมแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัวตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยการประชุมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
การนี้นางดวงใจ สิงหนาท นายกีรติ กีรติยุติรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวนิชญา ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวสุดาทิพย์ อำนวยพันธ์วิไล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวสุภาภรณ์ ทองนิ่มนักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษ และวิทยากรจากสำนักงานศาลยุติธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้วย

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง